Spar el logo
kundvagn   
 SEK 0,00 

Använd vår Facebook-sida
för support! >>

Copyright © DsineNet


elenergi

Spar energi med EMC och din elmätare


Ajax API-funktioner

EMC-programmets webbsida använder ajax och xmlHTTPrequest för att hämta data från EMC-servern på två olika sätt.

  1. Varannan sekund hämtas aktuell mätarställning för att uppdatera effekt-instrumentet i nära realtid.
  2. Efter var fjärde uppdatering hämtas också en grafikbild från databasen.

1. Hämta information från senaste datapaketet från EMC-detektorn.

Anrop http://knatte:60374/emcData.xml Svar <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <emcData> <emcRecord>2012-05-11 00:35:46 0000988633 00000502 000006 000098 000002 000002</emcRecord> </emcData>

Det returnerade <emcRecord>-elementet innehåller en sträng med 67 tecken som i sin tur består av följande åtta fält separerade med ett mellanrum;

NamnLängdExempelBeskrivning
Datum102012-05-11Datumdelen av tidstämpeln
Tid800:35:46Tiddelen av tidstämpeln
Energy100000988633Accumulerad energiförbrukning (Wh)
Power800000502Effekt (W)
tempCount6000006Temperatur (count)
voltCount6000098Spänning (count)
frameStatus6000002Status (reserved)
resetCount6000002Reset (count: 1-15)

För att räkna om tempCount till °C används följande formel;
tempDegC = ((tempCount + 256 * (tempCount > 127)) + 40) / 2
tempCount = 6 → 23°C


2. Hämta en dynamiskt genererad grafikbild med data från databasen.

Anrop http://fnatte:60374/emcPlot.png?q=3&p=2000&t=off&r=1h&v=-1,h%20&b=A6CAF0&c=ffff88 Svar

Diagrammet visar effekuttaget senaste timmen som röda staplar och föregående timme som en grön kurva. I rubrikfältet visas förbrukad energi under den senaste timmen samt förändring i procent jämfört med föregående timme.

För att få data till diagrammet söker EMC-servern igenom databasen och hämtar data inom det aktuella intervallet och referens intervallet, då fås också förbrukad energi för båda intervallen som behövs för att beräkna procentuella förändringen.

Om en session anges i anropet sparas "förbrukad energi" i den angivna sessionen, se nedan.


1 + 2 + 1. Använd session för att synkronisera effektinstrumentet med grafikbilden.

För att minimera antalet sökningar i databasen används sessioner för att spara värden från sökninngar som görs för att generera grafikbilder för att även kunna visas på annat sätt.

Ett exempel på detta är den lilla visaren (orange), i det stora effektinstrumentet, som visar medeleffekten under den tid som visas i diagrammet.

När xml data hämtas anges att session skall användas genom att ange parametern ses=0. Svaret innehåller då även ett sessionselement med sessionsnummer och de datavärden som hör till till sessionen.

Genom att ange sessionsnummret som returnerats i <hash>-elementet nästa gång diagrammet hämtas, sparas värdena för medeleffekt under visad och referens period i sessionen.

När samma sessionsnummer anges i efterföljande xml-anrop returneras de sparade värdena för medeleffekt.

Anrop (för att initiera en session och få tillbaka ett sessionsnummer) http://fnatte:60374/emcPlot.png?q=3&p=2000&t=off&r=1h&v=-1,h%20&b=A6CAF0&c=ffff88&ses=0 Svar <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <emcData> <emcRecord>2012-05-11 02:58:13 0000989863 00000497 000007 000098 000002 000002</emcRecord> <emcSession> <hash>01298117149502514</hash> <pwr> <average>0</average> </pwr> <ref> <average>0</average> </ref> </emcSession> </emcData>

 

Anrop (för att hämta diagram och spara variabler i angiven session) http://fnatte:60374/emcPlot.png?q=3&p=2000&t=off&r=1h&v=-1,h%20&b=A6CAF0&c=ffff88&ses=01298117149502514 Svar
Samma som diagrammet i punkt 2 ovan.

 

Anrop (för att hämta sparade variabler från senaste databassökning) http://fnatte:60374/emcPlot.png?q=3&p=2000&t=off&r=1h&v=-1,h%20&b=A6CAF0&c=ffff88&ses=01298117149502514 Svar <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <emcData> <emcRecord>2012-05-11 02:58:13 0000989863 00000497 000007 000098 000002 000002</emcRecord> <emcSession> <hash>01298117149502514</hash> <pwr> <average>507</average> </pwr> <ref> <average>498</average> </ref> </emcSession> </emcData>

Värdet i emcData/emcSession/pwr/average (507) används sedan för att uppdatera medeleffekt-visaren i effektinstrumentet .


Sparel! Box 7277 187 66 Täby Sweden Tel: +46 8 630 12 85 Fax: +46 8 630 12 95 e-post: info@sparel.se